Salgs- og leveringsvilkår

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FRA AS TINN-PER

 

1. Innledning

Disse alminnelige betingelsene gjelder for leveranser fra AS Tinn-Per (heretter Tinn-Per) til kunde (heretter kalt Kjøper) i forbindelse med næringskjøp.


2. Avtale om levering

Avtale om levering mellom kjøper og Tinn-Per anses inngått ved innsendelse av bestilling. Tinn-Pers skriftlige aksept ved ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering.


3. Produkter

Produktene leveres i henhold til de spesifikasjoner som fremgår. Produktopplysninger fra andre kilder er kun bindene hvis avtalen uttrykkelig viser til dem.


4. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet fremkommer skriftlig.


5. Varighet og tilbud

Levering skal normalt finne sted innen en måned fra bestillingsdato. Inngås avtale om senere leveringsdato, skal Tinn-Per ha rett til å endre prisen som følge av endringer i valutakurs eller råvarepriser. Prisendringen vil i så fall følge endringen i Tinn-Pers prisliste for det aktuelle produkt.


6. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 30 dager fra levering. Ved purring påløper purregebyr, jfr. Inkassoloven. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven. Tinn-Per kan når som helst forut for levering kreve sikkerhet for oppgjøret. Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav.


7. Salgspant

Tinn-Per har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de begrensninger som måtte følge av Panteloven.


8. Levering av varer

Levering skjer i h.h.t. generelle leveringsbetingelser.

Dersom ikke annet er avtalt besørger Tinn-Per transport for Kjøpers regning og risiko til angitt adresse. Kjøper må selv besørge transportforsikring om han ønsker dette.

Kjøper skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall. Forholdet skal omgående meldes til Tinn-Per. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert, har risikoen for varen gått over på Kjøper.


9. Forsinkelse

Dersom levering fra Tinn-Per blir vesentlig forsinket av andre grunner enn nevnt i pkt. 11 (force majeure), kan Kjøper skriftlig meddele Tinn-Per en rimelig frist for levering.


10. Produktansvar

Tinn-Per har intet ansvar for skade eller tap på andre ting voldt av produktene, da dette er enkle produkter.


11. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjøre det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalt forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, streik, lockout og mangel på leveranser fra underleverandører. Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.


12. Tvister

Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler, Tinn-Per velger verneting.